Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Idősügyi szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek
 
támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot ír ki
szolnoki székhellyel rendelkező idősügyi szervezetek támogatására
működési, vagy program szervezési célból.
 
Pályázók köre:
A pályázat keretében olyan civil szervezet pályázhat,
a) amely szervezet tagságának átlagéletkora eléri a 60 évet, vagy
b) melynek alapító okiratban meghatározott célja, vagy céljától függetlenül igazolható
rendszeres tevékenysége a koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nyugdíjas személyek
ba) érdekképviselete, vagy
bb) társadalmi megbecsülésének erősítése, vagy
bc) egészségvédelme, vagy
bd) kulturális, szabadidős igényeik kielégítése, vagy
be) rászorultsági támogatása
A támogatási keret:
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 350 000 forint.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat kiírója a támogatás minimális összegét 10 000 Ft-ban határozza meg.
Az elnyerhető támogatás maximális összege 300 000 Ft.
A pályázatok elbírálására jogosult Bizottság a pályázatok elbírálásánál figyelembe veszi a
pályázó szervezetek vagy a befogadott szervezetek taglétszámát, céljait, és a fennállásuk
kerek évfordulóját ünneplő szervezeteket.
Támogatási kategóriák:
Támogatás esetén az alábbi kiadástípusok támogathatók: dologi kiadások, bérköltségek és
személyi jellegű kifizetések, valamint tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése.
Támogatási időszak:
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. április 30. és 2023. december 31. közé eső
időszak.
A pályázat benyújtásának módja:
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat az alábbiak szerint:
- a pályázó benyújthatja pályázatát saját szervezete támogatása céljából, vagy
- a pályázó szervezet által befogadott szerveződés (pl. klub) támogatása céljából
A pályázó működési célra vagy programszervezési célra pályázhat.
 
2
 
Pályázni a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon Szolnok Megyei Jogú
Város Polgármesteréhez címezve írásban, postai úton, vagy személyes benyújtás útján, illetve
elektronikusan az idosugy@ph.szolnok.hu email címre lehet.
A pályázati adatlap Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság,
Egészség- és Családügyi Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 9. Új épület I. emelet)
térítésmentesen átvehető, vagy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról
https://info.szolnok.hu/idosugyi-szervezetek-tamogatasa-m1296
letölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2023. április 5.
 
A pályázat benyújtásának helye:
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság, Egészség- és
Családügyi Osztály (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új épület I. emelet)
 
A pályázathoz mellékelni kell:
- a civil szervezet létezését, tevékenységi körét és működésének célját hitelesen igazoló
okiratot,
- a civil szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy rendszeres tevékenysége a
koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nyugdíjas személyek
ba) érdekképviselete, vagy
bb) társadalmi megbecsülésének erősítése, vagy
bc) egészségvédelme, vagy
bd) kulturális, szabadidős igényeik kielégítése, vagy
be) rászorultsági támogatása
- a pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
 
Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló
25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás nem nyújtható a visszaigényelhető általános forgalmi adó
összegére ezért a pályázathoz a pályázónak ÁFA alanyiságra vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni, mely a pályázati adatlap melléklete
 
Hiánypótlás:
A hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén az igénylőt Szolnok Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóságának Egészség- és Családügyi
Osztálya – 5 napos határidő megjelölésével – hiánypótlásra hívja fel.
 
Kizáró körülmények:
A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat érvénytelen, amennyiben
a) az Önkormányzat hivatalos tudomást szerez arról, hogy az igénylő a támogatás elnyerése
érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági feltételekre vonatkozóan a
valóságtól eltérő nyilatkozatott tett,
b) a kérelem, pályázat határidőn túl érkezik,
c) hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén biztosított hiánypótlási
határidőt az igénylő elmulasztja,
 
3
 
d) a pályázó a korábbi Önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolási
kötelezettségének nem tett eleget, vagy
e) a pályázónak korábbi önkormányzati támogatás visszafizetésére vonatkozóan
kötelezettsége keletkezett, mert az Önkormányzat a korábbi önkormányzati támogatás
folyósítását követő 5 éven belül hivatalos tudomást szerzett arról, hogy az igénylő a
támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági
feltételekre vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett.
A d)-e) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az új pályázat benyújtásáig a civil
szervezet ügyviteli képviseletében változás következett be.
 
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a közgyűlés civil feladatokkal foglalkozó bizottsága bírálja el, kivéve, ha a
javaslat alapítványi, közalapítványi támogatást érint, melyre vonatkozó bizottsági
kezdeményezésről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hoz döntést.
 
A pályázat módosítása:
A Támogatottnak kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program
megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a pályázatban foglaltakhoz képest
késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely
körülmény vagy megjelölt kiadástípus megváltozik, akkor legkésőbb 8 napon belül bejelenti
ezt módosítási kérelem formájában Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének.
 
Elszámolás határideje:
A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás
felhasználásáról 2024. január 30. napjáig kell elszámolni.
Az elszámoláshoz szükséges útmutatót és az azt tartalmazó számlaösszesítőt az önkormányzat
honlapjáról lehet letölteni: https://info.szolnok.hu/idosugyi-szervezetek-
tamogatasa-m1296
 
Csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó tájékoztatás:
A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy jelen pályázat útján nyújtott támogatás
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
A támogatás nyújtása az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló
25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályai
szerint történik.
Letölthető anyagok:

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app