Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Stégek

Stégek

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999.(VIII.6.) Kormányrendelet 6.§-a értelmében „ameder tulajdonosa a meder használatával összefüggésben – a közérdek, illetve a fenntartási szakfeladatok ellátásához fűződő követelmények sérelme nélkül – hozzájárulhat ahhoz, hogy a medret meghatározott vízilétesítmény (kikötői lekötőmű, móló az úszó móló kivételével, sólyapálya, partvédő művek, hullámtörő, energiatörő) elhelyezése céljából használják, ha azt más jogszabály nem korlátozza, illetve nem tiltja”. A stégek elhelyezésének engedélyezése- és használatára vonatkozó szabályok betartatása, a holtág kezelője a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban KÖTIVIZIG) hatáskörébe tartozik.

A KÖTIVIZIG az Alcsi-Holt-Tiszán az új stégek létesítését nem kívánja korlátozni, azonban a jobb és bal part 0+000-2+000 fkm szelvények közötti területre (az evezős pálya teljes hossza), illetve a bal part 7+650-9+600 fkm szelvények közötti területre (2. sz. Nemzetközi Horgász Versenypálya) vonatkozóan már más bérlők rendelkeznek bérleti jogviszonnyal, ezért a holtág ezen két szakaszán a jogszabályok szerint nem adható bérbe terület.

A stégek létesítésére vonatkozó szabályokat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet értelmében vízállásnak (köznyelven stégnek) minősül, a víziközlekedésről szóló törvény alapján kikötő, illetve úszómű kivételével a meder talajába beépített vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített műtárgy, amelynek részét képezheti a bejáró is, és amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetővé.

A rendelet fontosabb előírásai az alábbiak:

–        a vízállás (stég) helyét úgy kell kijelölni, hogy két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének megfelelő térköz maradjon. A KÖTIVIZIG ezt a távolságot 5 m-ben határozza meg.

 

–        a víziállások az állami, önkormányzati tulajdonban lévő vizek medrében vagy a közcélú vízilétesítmények vízterületén csak a meder kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulásával létesíthetőek. A KÖTIVIZIG esetében a bérleti szerződés egyben a kezelői hozzájárulás.

–        a víziállás csak a kezelői hozzájárulásban meghatározott időtartamra létesíthető.

–        a víziállást a mértékadó igénybevétel, a szél, a hullámzás, a jégnyomás, a hasznosítás jellege és módja, valamint a helyi környezeti adottságok figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni. A víziállás nem akadályozhatja a meder fenntartását, az ár- és a belvíz elleni védekezést, valamint a hajózást.

–        a víziállást és tartozékait a jég kártételeitől védett helyen szabad létesíteni és olyan anyagból, olyan szerkezettel és méretekkel, oly módon kell kialakítani, hogy az minden vízállásnál és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is biztonságosan legyen használható, a víz levonulását ne akadályozza, és ne veszélyeztesse a vizek állapotát.

 

–        a víziállás alapterületét a tervezett használattal arányos méretben kell meghatározni, törekedve a vízterület minél kisebb igénybevételére. Horgászati célú víziállás bejáró nélkül számított alapterülete nem haladhatja meg a 20 m2-t.

–        a víziállásokhoz a parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a természetes part állékonyságát vagy a partvédőmű állagát ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.

–        a víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kőbejáró nem építhető, illetve nem létesíthető olyan bejáró, amely a víz áramlását akadályozza.

 

Az új víziállás létesítésére vonatkozó kérelem letölthető a KÖTIVIZIG honlapjáról (www.kotivizig.hu).

A stég építésének idejére a kérelmező részéről írásban szakfelügyelet megkérése kötelező, melynek lebonyolítására vonatkozóan a Mezőtúri Szakaszmérnökség előírásai az irányadóak. Cím: KÖTIVIZIG Mezőtúri Szakaszmérnökség, 5400 Mezőtúr, Pétery Károly út 5. vagy mezotur.szmg@kotivizig.hu

 

Víziállások típusai, méretei

-          egyéni (magán) stég: max. 15 m2 nagyságú. A létesítő magánszemély tulajdonában (tartós használatában, bérletében, haszonélvezetében) lévő víziállás, melyet saját tulajdonában, tartós használatában, haszonélvezetében lévő partszakaszon parti bejáróval létesít. Magán víziállás csak az esetben engedélyezhető, ha a meder és a magánterület egymással határos.

-          közösségi (közhasználatú) stég:max. 20 m2 nagyságú, min. 8 fő részére, amelyet pl. a helyi önkormányzat, egyesület bárki által korlátozás nélkül, vagy meghatározott feltételekkel történő közhasználatra létesít, valamint melyet jogi személy (gazdálkodó szervezet) saját rendelkezése szerint korlátozott körben többek közös használatára létesít, tart fenn.

-          korlátozottan közhasználatú stég:az a víziállás, melynek létesítője, fenntartója magánszemély(ek), de közterületről megközelíthető, a tulajdonos távollétében bárki által használható. Nagysága: max. 20 m2.

Általános tudnivalók

A holtágon csak lábakon álló stég engedélyezhető. Felépítményes és úszó víziállás a holtágon nem létesíthető.

Felépítményes víziállásnakminősül a zárt terű, fedett vagy oldalfalakkal ellátott – épületnek nem minősülő – felépítményt hordozó víziállás. Felépítmény nélküli víziálláson tartósan csak korlát és ülőpad létesíthető.

Úszó víziállás, amely a meder talajába beépített, vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra nem rögzített, és a vízfelületen való rögzítési módja miatt egyébként helyváltoztatásra is alkalmas.

A 20 m2 nagyobb alapterületű víziállás telepítése nem engedélyezhető. (A 20 m2 alapterületbe nem számít bele a parti bejáró alapterülete.)

A víziállás környezetében – a vízen, vagy a parton egyéb építmény, kerítés nem létesíthető.

Az Egységes Kezelési Terv, valamint a bérleti szerződés előírásainak megsértése – amennyiben ennek megszüntetése felszólítás ellenére sem történik meg – a szerződés felmondását vonja maga után.

Stégbejáróra (parti bejáróra) vonatkozó előírások:hossza max. 10 m.

A holtág vízszint ingadozásából eredő károkért a KÖTIVIZIG-et kártérítési kötelezettség nem terheli.

A létesítmény használata során fokozott gondot kell fordítani a környezet-és vízminőség védelmi előírások betartására.

A víziállás elbontására vonatkozóan

A vízügyi hatóság a kezelő megkeresésére a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet alapján a kezelői hozzájárulás nélkül vagy e rendeletnek nem megfelelő módon létesített víziállások eltávolítására kötelezi az azt létesítőt.

Amennyiben a vízgazdálkodási érdekek (árvízvédelem, jég és jeges árvíz elleni védekezés, környezeti kárelhárítás, valamint a KÖTIVIZIG jogszabályban előírt egyéb feladatai) szükségessé teszik, a stéget a tulajdonos a KÖTIVIZIG felszólítására köteles ellenszolgáltatás nélkül elbontani.

Ha a víziállás tulajdonosa az elbontásra vonatkozó felszólításnak az abban megjelölt határidőre nem tesz eleget, az elbontást a KÖTIVIZIG  elvégzi, és annak költségét áthárítja a víziállás tulajdonosára.

A víziállás visszaépítése kizárólag a KÖTIVIZIG hozzájárulásával, jelen egységes kezelési terv előírásainak maradéktalan betartásával lehetséges.

Víziállás létesítése által tiltott szakaszok

Az „Alcsi Holt-Tisza belvíz revitalizációja” elnevezésű projekten belül a partmegerősítéssel érintett szakaszokon:

- 0+000-0+600 bal partra vetített mederszelvény és

- 0+960-1+150 jobb partra vetített mederszelvények közötti szakasz

- 0+096 jobb partra vetített mederszelvény- 1+100 mederszelvénykajak-kenu versenypálya kezdete (bólyasor) – kajak kenu versenypálya 1000 m (bólyasor)

- 8+470-9+654 jobb partra vetített mederszelvény               Horgász versenypálya

- 9+777-10+205 jobb partra vetített mederszelvény             MOL bázistelep

- 10+205 – 10+425 jobb partra vetített mederszelvény        PB gáz töltő telep

Kivétel: a kezelő kizárólagos egyedi engedélye/hozzájárulása alapján.

Megj.: A szelvényszámok meghatározása az Alcsi Holt-Tisza írott hossz-szelvénye alapján történt.

Nem telepíthető víziállás

- a zárt nádasok belsejében,

- azokon a partszakaszokon, amelyeken terület- és településrendezési, vízügyi, környezet-, természet- vagy tájvédelmi érdekeket sért vagy veszélyeztet,

 - olyan part-, illetve mederszakaszon, ahol a mederben elhelyezett vagy medret keresztező nyomvonalas létesítmények biztonságát veszélyeztetné,

- ha a keletkező hulladék ártalommentes elhelyezése nem biztosított.

(A KÖTIVIZIG egységes kezelési terve alapján)

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app